CHI TIẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Đào tạo với nước ngoài
5756/QĐ-BGDDT
Công dân, Doanh nghiệp, Tổ chức
Cục Đào tạo với nước ngoài, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

* Trực tiếp:

  - Thời hạn giải quyết: 20 Ngày làm việc

  - Mô tả: Ứng viên gửi hồ sơ qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Cục Hợp tác quốc tế và đồng thời nộp hồ sơ trực tuyến tại địa chỉ: http://oms.vied.vn. Tối đa 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Trực tuyến:

  - Thời hạn giải quyết: 20 Ngày làm việc

  - Mô tả: Ứng viên gửi hồ sơ qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Cục Hợp tác quốc tế và đồng thời nộp hồ sơ trực tuyến tại địa chỉ: http://oms.vied.vn. Tối đa 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Nộp qua bưu chính công ích:

  - Thời hạn giải quyết: 20 Ngày làm việc

  - Mô tả: Ứng viên gửi hồ sơ qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Cục Hợp tác quốc tế và đồng thời nộp hồ sơ trực tuyến tại địa chỉ: http://oms.vied.vn. Tối đa 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ;

- Bước 2: Kiểm tra hồ sơ, yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung (nếu có);

- Bước 3: Ra văn bản tiếp nhận lưu học sinh về nước (một trong các hình thức sau): - Quyết định tiếp nhận lưu học sinh về nước; - Giới thiệu về cơ quan công tác (đối với lưu học sinh đã có cơ quan công tác); - Giới thiệu liên hệ xin tuyển dụng (đối với lưu học sinh chưa có cơ quan công tác); - Chứng nhận đã tốt nghiệp về nước (đối với lưu học sinh tự túc hoặc lưu học sinh tiếp tục học lên trình độ cao hơn); - Giới thiệu về cơ sở giáo dục đã đồng ý tiếp nhận (đối với lưu học sinh được cử đi học tại nước ngoài xin chuyển từ một trường nước ngoài về nước tiếp tục học tập); - Thông báo về nghĩa vụ bồi hoàn kinh phí cho nhà nước (đối với trường hợp lưu học sinh chưa tốt nghiệp thuộc diện phải thực hiện nghĩa vụ bồi hoàn kinh phí theo quy định hiện hành);

Ứng viên gửi hồ sơ qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Cục Hợp tác quốc tế và đồng thời nộp hồ sơ trực tuyến tại địa chỉ: http://oms.vied.vn. Tối đa 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 
Chưa có phí

* Đối với lưu học sinh tốt nghiệp về nước:

  - Báo cáo tốt nghiệp (theo Mẫu);

    + 1 bản chính

    + 0 bản sao

    + Mẫu đơn, tờ khai: Phu luc (1).doc

  - Bản sao và bản dịch hợp lệ sang tiếng Việt bằng tốt nghiệp, kết quả học tập. Trường hợp chưa được cấp bằng thì nộp giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa học kèm theo bảng điểm (đối với lưu học sinh tốt nghiệp trình độ đại học, thạc sĩ), xác nhận kết quả nghiên cứu, bảo vệ luận án (đối với lưu học sinh tốt nghiệp trình độ tiến sĩ);

    + 0 bản chính

    + 1 bản sao

  - Giấy biên nhận đã nộp luận án cho Thư viện Quốc gia Việt Nam hoặc Thư viện Khoa học tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh (đối với lưu học sinh tốt nghiệp trình độ tiến sĩ);

    + 1 bản chính

    + 0 bản sao

  - Thẻ lên máy bay về nước (boarding pass) và bản chụp hộ chiếu trang có ảnh và trang đóng dấu ngày nhập cảnh về nước;

    + 1 bản chính

    + 0 bản sao

  - Đơn đề nghị truy lĩnh chế độ kinh phí chưa được cấp (nếu có) kèm theo chứng từ gốc có liên quan và bản dịch hợp lệ sang tiếng Việt.

    + 1 bản chính

    + 0 bản sao

01 bộ
Ứng viên nộp đầy đủ hồ sơ hợp lệ, đúng hạn theo quy định.

Ban hành Quy chế quản lý công dân Việt Nam học tập ở nước ngoài ban hành ngày 11/04/2014, hiệu lực từ ngày 28/05/2014

Phu luc.doc

- Quyết định tiếp nhận về nước hoặc văn bản giới thiệu lưu học sinh về cơ quan, tổ chức đã công tác trước khi đi học (đối với lưu học sinh là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hợp đồng) hoặc giới thiệu lưu học sinh về cơ quan, tổ chức đã cam kết tiếp nhận hoặc có nhu cầu tuyển dụng lưu học sinh về làm việc (đối với lưu học sinh chưa có cơ quan công tác).

Còn hiệu lực