Hệ thống thông tin chính phủ điện tử
 

    Hệ thống thông tin chính phủ điện tử là hệ thống thông tin thực hiện dịch vụ "một cửa" cho công dân, doanh nghiệp và cán bộ.

    Công dân, doanh nghiệp sau khi đăng nhập bằng tài khoản đã được đăng ký và xác thực bởi cơ quan nhà nước có thể thực hiện các dịch vụ hành chính công một cách đơn giản và thuận tiện. Công dân, doanh nghiệp quản lý được hồ sơ cá nhân (thông tin cá nhân, giấy tờ số) và toàn bộ các giao dịch với cơ quan nhà nước thông qua việc nộp, theo dõi tình hình xử lý và nhận kết quả xử lý hồ sơ thực hiện dịch vụ hành chính công trực tiếp tại bộ phận một cửa hoặc trực tuyến tại Hệ thống thông tin chính phủ điện tử. Ngoài ra, công dân và doanh nghiệp còn dễ dàng khai thác các dịch vụ công.

    Cán bộ sử dụng Hệ thống thông tin chính phủ điện tử để tiếp nhận hồ sơ trực tuyến, tiếp nhận hồ sơ trực tiếp, luân chuyển và xử lý hồ sơ, trả kết quả hồ sơ và thực hiện thống kê, báo cáo tùy theo vai trò được phân công.

 

 

 
Các tính năng nổi bật

Thuận tiện cho công dân, doanh nghiệp

Công dân, doanh nghiệp được phục vụ tốt hơn thông qua các dịch vụ công trực tuyến và truy vấn thông tin:
- Thực hiện các dịch vụ hành chính công trực truyến một cách đơn giản, thuận tiện.
- Giao tiếp với đơn vị tiếp nhận hồ sơ, theo dõi trạng thái xử lý hồ sơ, bổ sung hồ sơ trực tuyến.
- Quản lý trang cá nhân, quan lý các giao dịch đã thực hiện, quản lý các giấy tờ điện tử cá nhân.
- Hệ thống dịch vụ công trực tuyến sẽ giúp cá nhân, tổ chức tra cứu hồ sơ một cách dễ dàng và theo dõi được tình hình xử lý hồ sơ trong quá trình xử lý.

Dễ QL cho cán bộ và các cấp lãnh đạo

- Cán bộ quản lý chi tiết quá trình giao dịch của mỗi công dân, quản lý các dữ liệu và giấy tờ điện tử cá nhân của mỗi công dân. Hỗ trợ kịp thời khi công dân, doanh nghiệp có phản hồi.
- Các bước nghiệp vụ được hỗ trợ bởi hệ thống thông tin, các dữ liệu được chia sẻ sẵn sàng từ các bên.
- Quá trình phối hợp xử lý hồ sơ giữa các đơn vị hành chính được thực hiện liên thông và đồng nhất trên một hệ thống.

Thông tin minh bạch và chính xác

- Quá trình xử lý hồ sơ dịch vụ hành chính công được minh bạch hóa trong các bước xử lý.
- Bộ phận quản lý có được báo cáo, thống kê kiểm soát được tình hình thực hiện thủ tục hành chính.
- Bộ phận lãnh đạo có được thông tin hỗ trợ ra quyết định nhanh chóng và chính xác.