CHI TIẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Đào tạo với nước ngoài
5756/QĐ-BGDDT
Công dân, Doanh nghiệp, Tổ chức
Bộ Giáo dục và Đào tạo, Cục hợp tác quốc tế

* Trực tiếp:

  - Thời hạn giải quyết: 30 Ngày làm việc

  - Mô tả: ứng viên gửi hồ sơ qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Cục Đào tạo với nước ngoài và đồng thời nộp hồ sơ trực tuyến tại địa chỉ: http://lhsvn.vied.vn. Tối đa 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Trực tuyến:

  - Thời hạn giải quyết: 30 Ngày làm việc

  - Mô tả: ứng viên gửi hồ sơ qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Cục Đào tạo với nước ngoài và đồng thời nộp hồ sơ trực tuyến tại địa chỉ: http://lhsvn.vied.vn. Tối đa 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Nộp qua bưu chính công ích:

  - Thời hạn giải quyết: 30 Ngày làm việc

  - Mô tả: ứng viên gửi hồ sơ qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Cục Đào tạo với nước ngoài và đồng thời nộp hồ sơ trực tuyến tại địa chỉ: http://lhsvn.vied.vn. Tối đa 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ;

- Bước 2: Kiểm tra hồ sơ, yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung (nếu có);

- Bước 3: Ra văn bản tiếp nhận lưu học sinh về nước: - Giới thiệu về cơ sở giáo dục đã đồng ý tiếp nhận (đối với lưu học sinh được cử đi học tại nước ngoài xin chuyển từ một trường nước ngoài về nước tiếp tục học tập); - Thông báo về nghĩa vụ bồi hoàn kinh phí cho nhà nước (đối với trường hợp lưu học sinh chưa tốt nghiệp thuộc diện phải thực hiện nghĩa vụ bồi hoàn kinh phí theo quy định hiện hành);

ứng viên gửi hồ sơ qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Cục Đào tạo với nước ngoài và đồng thời nộp hồ sơ trực tuyến tại địa chỉ: http://lhsvn.vied.vn. Tối đa 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 
Chưa có phí

* Thành phần hồ sơ:

  - Đơn xin chuyển từ trường học ở nước ngoài về học tại Việt Nam (theo Mẫu);

    + 1 bản chính

    +  0 bản sao

+ Mẫu đơn, tờ khai: Phu luc.doc

  - Bản sao và bản dịch hợp lệ sang tiếng Việt bảng điểm hoặc giấy xác nhận kết quả học tập của lưu học sinh từ khi bắt đầu học tập ở nước ngoài đến thời điểm về nước;

    + 0 bản chính

    +  1 bản sao

  - Bản sao và bản dịch hợp lệ sang tiếng Việt văn bản xác nhận thôi học, lý do thôi học do cơ sở giáo dục nước ngoài hoặc các cơ quan chức năng có thẩm quyền của nước ngoài cấp;

    + 0 bản chính

    +  1 bản sao

  - Ý kiến của cơ quan cử đi học về việc lưu học sinh chưa tốt nghiệp về nước (nếu có);

    + 1 bản chính

    +  0 bản sao

  - Ý kiến của cơ quan chủ quản về việc lưu học sinh chưa tốt nghiệp về nước (đối với lưu học sinh có cơ quan chủ quản);

    + 1 bản chính

    +  0 bản sao

  - Bản sao hợp lệ các văn bản về việc trúng tuyển, nhập học, kết quả học tập tại cơ sở giáo dục đại học, sau đại học ở Việt Nam trước khi đi học ở nước ngoài (nếu có);

    + 0 bản chính

    +  1 bản sao

  - Ý kiến bằng văn bản của Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài về việc lưu học sinh chưa tốt nghiệp về nước (nếu có);

    + 1 bản chính

    +  0 bản sao

  - Giấy khám chữa bệnh, chỉ định điều trị của cơ quan y tế có thẩm quyền ở nước sở tại đối với trường hợp về nước vì lý do sức khỏe và bản dịch hợp lệ sang tiếng Việt.

    + 1 bản chính

    +  0 bản sao

01 bộ
Ứng viên nộp đầy đủ hồ sơ hợp lệ, đúng hạn.

Ban hành Quy chế quản lý công dân Việt Nam học tập ở nước ngoài ban hành ngày 11/04/2014, hiệu lực từ ngày 28/05/2014

Mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Công văn giới thiệu về cơ sở giáo dục đã đồng ý tiếp nhận (đối với lưu học sinh được cử đi học tại nước ngoài xin chuyển từ một trường nước ngoài về nước tiếp tục học tập) hoặc Thông báo về nghĩa vụ bồi hoàn kinh phí cho nhà nước (đối với trường hợp lưu học sinh chưa tốt nghiệp thuộc diện phải thực hiện nghĩa vụ bồi hoàn kinh phí theo quy định hiện hành).

Còn hiệu lực