CHI TIẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Đào tạo với nước ngoài
2108/QĐ-BGDĐT
Bộ Giáo dục và Đào tạo

* Trực tiếp:

  - Thời hạn giải quyết: 20 Ngày làm việc

  - Mô tả: Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ

* Nộp qua bưu chính công ích:

  - Thời hạn giải quyết: 20 Ngày làm việc

  - Mô tả: Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ

- Bước 1: Tổ chức, cơ sở giáo dục nước ngoài gửi hồ sơ cho Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài.

- Bước 2: Trường hợp hồ sơ không đầy đủ theo quy định, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cơ sở giáo dục nước ngoài.

- Bước 3: Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm xem xét, quyết định cho phép quyết định

- Quyết định chấm dứt phải xác định rõ lý do chấm dứt hoạt động, các biện pháp bảo đảm quyền lợi ích hợp pháp của người lao động và phải được công bố công khai trên phương tiện thông tin đại chúng

Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 
Chưa có phí

* Thành phần hồ sơ:

  - Đơn đề nghị chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài trong đó nêu rõ lý do chấm dứt hoạt động

    + 1 bản chính

    +  0 bản sao

  - Phương án chấm dứt hoạt động trong đó nêu rõ các biện pháp đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người lao động và phương án giải quyết tài chính, tài sản

    + 1 bản chính

    +  0 bản sao

01 bộ
Theo đề nghị của tổ chức, cơ sở giáo dục nước ngoài thành lập văn phòng đại diện

quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục ban hành ngày 06/06/2018, hiệu lực từ ngày 01/08/2018

- Quyết định chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài tại Việt Nam

Còn hiệu lực