CHI TIẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Kiểm định chất lượng giáo dục
2108/QĐ-BGDĐT
Công dân, Doanh nghiệp, Tổ chức

* Trực tiếp:

  - Thời hạn giải quyết: 20 Ngày làm việc

  - Mô tả: Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục cấp lại thẻ hoặc thông báo bằng văn bản trong trường hợp không cấp lại thẻ và nêu rõ lý do.

- Kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục nộp hồ sơ đề nghị cấp lại thẻ kiểm định viên;

- Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục cấp lại thẻ hoặc thông báo bằng văn bản trong trường hợp không cấp lại thẻ và nêu rõ lý do

Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục cấp lại thẻ hoặc thông báo bằng văn bản trong trường hợp không cấp lại thẻ và nêu rõ lý do. 
Chưa có phí

* Thành phần hồ sơ:

  - Đơn đề nghị của kiểm định viên (nêu lý do đề nghị cấp lại);

    + 1 bản chính

    +  0 bản sao

  - Bản kê khai những hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục có sự tham gia của kiểm định viên, có xác nhận của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục trong 2 năm gần nhất;

    + 1 bản chính

    +  0 bản sao

  - Thẻ kiểm định viên cũ, hỏng hoặc hết thời hạn sử dụng.

    + 1 bản chính

    +  0 bản sao

01 bộ
Kiểm định viên không thuộc đối tượng bị thu hồi thẻ.

Ban hành Quy định về kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục ban hành ngày 28/12/2012, hiệu lực từ ngày 15/02/2013

- Thẻ kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục

Còn hiệu lực