CHI TIẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Kiểm định chất lượng giáo dục
2108/QĐ-BGDĐT
Bộ Giáo dục và Đào tạo

* Trực tiếp:

  - Thời hạn giải quyết: 15 Ngày làm việc

  - Mô tả: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

* Nộp qua bưu chính công ích:

  - Thời hạn giải quyết: 15 Ngày làm việc

  - Mô tả: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

- Sau thời hạn đình chỉ hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục, nếu các nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ hoạt động được khắc phục, tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục có tờ trình đề nghị được hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục trở lại. Tờ trình nêu rõ việc khắc phục các nguyên nhân dẫn đến đình chỉ kèm theo các tài liệu minh chứng (nếu có);

- Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận tờ trình hợp lệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức thẩm định tờ trình và các tài liệu minh chứng, trong trường hợp cần thiết Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức kiểm tra thực tế. Nếu đã khắc phục được các nguyên nhân dẫn đến đến đình chỉ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục hoạt động trở lại, nếu không đủ điều kiện thì có văn bản thông báo và nêu rõ lý do, hướng giải quyết.

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. 
Chưa có phí

* Thành phần hồ sơ:

  - - Tờ trình đề nghị được hoạt động kiểm định chất lượng giảo dục trở lại, trong đó nêu rõ việc khắc phục các nguyên nhân dẫn đến đình chỉ;

    + 1 bản chính

    +  0 bản sao

  - - Các tài liệu minh chứng (nếu có).

    + 1 bản chính

    +  0 bản sao

01 bộ

Nghị định 46/2017/NĐ-CP ban hành ngày 21/04/2018, hiệu lực từ ngày 21/04/2017

- Quyết định cho phép tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục hoạt động trở lại

Còn hiệu lực