CHI TIẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Giáo dục Đại học
2108/QĐ-BGDĐT
Công dân, Tổ chức
Bộ Giáo dục và Đào tạo

* Trực tiếp:

  - Thời hạn giải quyết: 30 Ngày làm việc

  - Mô tả: Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đúng quy định

* Nộp qua bưu chính công ích:

  - Thời hạn giải quyết: 30 Ngày làm việc

  - Mô tả: Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đúng quy định

- Phân hiệu của trường đại học gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ quy định đến Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận và tổ chức thẩm định thực tế các điều kiện cho phép hoạt động đào tạo của phân hiệu trường đại học;

- Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đúng quy định, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định cho phép phân hiệu trường đại học hoạt động đào tạo. Nếu hồ sơ không đáp ứng được các quy định, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo kết quả về tình trạng hồ sơ đề nghị cho phép hoạt động đào tạo của trường.

Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đúng quy định 
Chưa có phí

* Thành phần hồ sơ:

  - a) Tờ trình đề nghị cho phép hoạt động đào tạo;

    + 1 bản chính

    +  0 bản sao

  - b) Báo cáo tình hình thực hiện cam kết theo Đề án thành lập phân hiệu của trường đại học;

    + 1 bản chính

    +  0 bản sao

  - c) Chương trình đào tạo

    + 1 bản chính

    +  0 bản sao

  - d) Thuyết minh các điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo: - Danh sách trích ngang cán bộ giảng viên cơ hữu và cán bộ quản lý; - Thống kê cơ sở vật chất phục vụ đào tạo chung toàn trường, số lượng và diện tích giảng đường, thư viện, phòng thí nghiệm, các loại máy móc thiết bị, giáo trình, tài liệu, sách phục vụ hoạt động giáo dục; - Dự kiến chỉ tiêu và kế hoạch tuyển sinh.

    + 1 bản chính

    +  0 bản sao

01 bộ
- Có đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị đáp ứng yêu cầu hoạt động theo quy định. Địa điểm xây dựng phân hiệu phải bảo đảm về môi trường giáo dục, an toàn cho người học, nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên theo nội dung tại đề án thành lập phân hiệu đã cam kết; - Có chương trình đào tạo đối với các ngành hoặc chuyên ngành đào tạo (trừ những ngành và chuyên ngành mà trường đại học xin phép thành lập phân hiệu đã được phép đào tạo) và giáo trình, tài liệu giảng dạy, học tập theo quy định; - Có đội ngũ giảng viên cơ hữu và cán bộ quản lý đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, phù hợp với ngành, nghề đào tạo, đạt tiêu chuẩn về phẩm chất và trình độ đào tạo, bảo đảm thực hiện mục tiêu, chương trình giáo dục; - Có đủ nguồn lực tài chính để bảo đảm hoạt động của phân hiệu; - Có quy chế tổ chức, hoạt động và quy chế tài chính nội bộ của phân hiệu.

Nghị định 46/2017/NĐ-CP ban hành ngày 21/04/2017, hiệu lực từ ngày 21/04/2017

Nghị định 135/2018/NĐ-CP ban hành ngày 04/10/2018, hiệu lực từ ngày 20/11/2018

- Quyết định của Bộ trưởng Bộ GDĐT cho phép phân hiệu của trường đại học hoạt động đào tạo

Còn hiệu lực