CHI TIẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Kiểm định chất lượng giáo dục
4632/QĐ-BGDĐT
Bộ Giáo dục và Đào tạo

* Trực tiếp:

  - Thời hạn giải quyết: 15 Ngày làm việc

  - Mô tả: Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận tờ trình hợp lệ

* Nộp qua bưu chính công ích:

  - Thời hạn giải quyết: 15 Ngày làm việc

  - Mô tả: Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận tờ trình hợp lệ

- - Chậm nhất 30 ngày trước khi giấy phép hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục hết thời hạn sử dụng, tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục có tờ trình đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo gia hạn giấy phép hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục. Tờ trình nêu rõ quá trình hoạt động kèm theo các tài liệu minh chứng về việc tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục đáp ứng các điều kiện quy định;

- - Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận tờ trình hợp lệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức thẩm định tờ trình và các tài liệu minh chứng, trong trường hợp cần thiết Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức kiểm tra thực tế. Nếu đủ điều kiện, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo gia hạn giấy phép hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục. Thời gian gia hạn giấy phép hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục mỗi lần không quá 05 năm. Nếu không đủ điều kiện thì có văn bản thông báo và nêu rõ lý do, hướng giải quyết.

Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận tờ trình hợp lệ 
Chưa có phí

* Thành phần hồ sơ:

  - - Tờ trình đề nghị gia hạn giấy phép hoạt động kiểm định chất lượng giảo dục, trong đó nêu rõ quá trình hoạt động.

    + 1 bản chính

    +  0 bản sao

  - - Các tài liệu minh chứng đáp ứng điều kiện: + Có trụ sở hoạt động ổn định; có phòng làm việc đủ cho các kiểm định viên với diện tích tối thiểu là 08 m2/người. + Có ít nhất 10 kiểm định viên.

    + 1 bản chính

    +  0 bản sao

01 bộ

Quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục ban hành ngày 21/04/2017, hiệu lực từ ngày 21/04/2017

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục ban hành ngày 04/10/2018, hiệu lực từ ngày 20/11/2018

- Văn bản gia hạn giấy phép hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Còn hiệu lực